Услуги


МИЗЗО предоставя консултантски услуги вобластта на:

  • управление на здравеопазването и здравното осигуряване,
  • икономически и социални анализи в здравния сектор,
  • анализи на здравноосигурителния и фармацевтичния пазар,
  • стопанско управление на лечебни заведения в извъболничния иболничния сектор,
  • бизнес анализи за въвеждане и/или подобряване на информационнитехнологии в здравни и лечебни заведения,
  • разработване и провеждане на здравно-информационни кампании,
  • разработване ипровеждане на обучителни курсове за медицински и здравни професионалисти,
  • разработванеи управление на международни проекти в здравния сектор.

За повече информация – office@mizzo.bg